Koolitused juhtidele ja personalijuhtidele:

Positiivse töökliima loomine ja hoidmine

Koolitus on suunatud esma- ja keskastmejuhtidele.
Koolituse eesmärk on anda teadmisi ja oskusi tervikliku ning töötaja arengut toetava töökliima loomiseks organisatsioonis.

Koolituse tulemusel osaleja:

 • mõistab positiivse mikrokliima seoseid töö tulemuslikkusega;
 • oskab kujundada häid suhteid meeskonnas;
 • tuleb toime manipulatsioonidega;
 • suudab ennetada töökiusamist;
 • oskab lahendada keerukamaid konfliktiolukordi.

I OSA: Usalduslikud suhted meeskonnas

 • Millest sõltuvad positiivsed suhted meeskonnas?
 • Kuidas head suhted suurendavad meeskonnatöö efektiivsust?
 • Kuidas valida sobiv ja veenev suhtlemisstiil?
 • Kuidas saavutada töötajate eetiline ja positiivne käitumine?

II OSA: Probleemid töösuhetes

 • Manipuleerimine ja vaimne vägivald tööl – mis see on ja kuidas ära tunda?
 • Psühhosotsiaalsed riskid töökohal ja nendega toimetulek
 • Töökiusamise põhjused ja tagajärjed organisatsiooni ja töötaja seisukohalt
 • Toimetulekumehhanismid negatiivse käitumise korral
 • Manipuleerimise ja töökiusamise ennetamine
 • Juhi ja töötaja rollid positiivse töökliima saavutamisel
 • Juhtidele vajalikud kompetentsid konfliktide lahendamiseks meeskonnas
 • Juhi ja alluva vahelise konfliktiolukorra lahendamine

III OSA: Emotsioonide juhtimine tööl

 • Emotsioonidega toimetulek tööl
 • Emotsionaalne intelligentsus kui efektiivse juhtimise vahend
 • Enesekehtestamine, organisatsiooniline teadlikkus ja eneseteadlikkus
 • Meeskonna emotsioonide juhtimine