Teenused

organisatsioonile

Infoseminar töötajatele: Töökiusamise ennetus ja toimetulek

Koolitus on suunatud kõikidele organisatsiooni töötajatele. Koolituse eesmärk on tõsta teadlikkust töökiusamise ennetuse ja toimetuleku võimalustest. Koolitus aitab kõigil töötajatel tunda ennast tööl igas olukorras hästi: pidada lugu endast ja hoolida teistest.

Koolituse tulemusel osaleja:

  • teab, mis on ja mis ei ole töökiusamine;
  • mõistab negatiivse käitumise põhjuseid ja mõjusid organisatsioonile ja töötajatele;
  • teab, kuidas käituda konfliktiolukorras;
  • oskab pakkuda tuge töökiusamise juhtumi korral;
  • on teadlik, kuidas luua positiivsemat töökliimat organisatsioonis.

Teemad, mida koolitusel käsitletakse:

  • Mis on töökiusamine ja kuidas seda ära tunda?
  • Millised on töökiusamise  põhjused ja tagajärjed töötajale ja organisatsioonile?
  • Kuidas peaks käituma konfliktiolukorras?
  • Kuidas peaks käituma ohver ja pealtnägija töökiusamise juhtumi korral?
  • Negatiivse suhtlemisstiiliga toimetulek
  • Organisatsiooni võimalused töökiusamise ennetamiseks
  • Kuidas saab iga töötaja kaasa aidata positiivse töökliima loomisele ja hoidmisele?

Positiivse töökliima loomine ja hoidmine

Koolitus on suunatud esma- ja keskastmejuhtidele.

Koolituse eesmärk on anda teadmisi ja oskusi tervikliku ning töötaja arengut toetava töökliima loomiseks organisatsioonis.

Koolituse läbinu:

• mõistab positiivse mikrokliima seoseid töö tulemuslikkusega;
oskab kujundada häid suhteid meeskonnas;
tuleb toime manipulatsioonidega;
suudab ennetada töökiusamist;
oskab lahendada keerukamaid konfliktiolukordi.

Peamised teemad:

Usalduslikud suhted meeskonnas

Millest sõltuvad positiivsed suhted meeskonnas?
Kuidas head suhted suurendavad meeskonnatöö efektiivsust?
Kuidas valida sobiv ja veenev suhtlemisstiil?
Kuidas saavutada töötajate eetiline ja positiivne käitumine?

Probleemid töösuhetes

Manipuleerimine ja vaimne vägivald tööl
Psühhosotsiaalsed riskid töökohal ja nendega toimetulek
Töökiusamise põhjused ja tagajärjed organisatsiooni ja töötaja seisukohalt
Toimetulekumehhanismid negatiivse käitumise korral
Manipuleerimise ja töökiusamise ennetamine
Juhi ja töötaja rollid positiivse töökliima saavutamisel
Juhtidele vajalikud kompetentsid konfliktide lahendamiseks meeskonnas
Juhi ja alluva vahelise konfliktiolukorra lahendamine

Emotsioonide juhtimine tööl

Emotsioonidega toimetulek tööl
Emotsionaalne intelligentsus kui efektiivse juhtimise vahend
Enesekehtestamine, organisatsiooniline teadlikkus ja eneseteadlikkus
Meeskonna emotsioonide juhtimine

Praktilised koolitused lähtuvalt organisatsiooni vajadusest

Koolitused on suunatud organisatsioonidele, kes soovivad:

  • tegeleda tekkinud muredega sügavuti;
  • välja selgitada probleemide tegelikud põhjused ja
  • viia ellu spetsiaalselt nende organisatsiooni jaoks välja töötatud lahendused.

Koolitused keskenduda konkreetsele organisatsiooni jaoks ajakohasele sõlmprobleemile, näiteks:

  • efektiivne konfliktijuhtimine;
  • usalduslikud suhted meeskonnas;
  • eetiline käitumine;
  • psühhosotsiaalsete riskidega toimetulek;
  • toimetulek negatiivse käitumisega tööl

Koolituse täpne programm töötatakse välja konsultatsioonide käigus organisatsiooni konkreetsetest vajadustest lähtuvalt. Konsultatsioonide või organisatsiooni diagnostika jooksul selgitatakse välja peamised kitsaskohad ja nende põhjused, valitakse sobivad koolituse meetodid ja koostatakse koolituse kava.

Soovitav on eelnevalt läbi viia TÖÖKLIIMA UURING. Koolitusel tutvustatakse uuringu tulemusi ja keskendutakse uuringus esile kerkinud probleemidele.

Ennetusstrateegia loomine

Töökiusamise ennetus tähendab eelkõige töötajate informeeritust töökiusamisest ja toimetulekust, juhtide häid konfliktijuhtimise oskusi ja organisatsiooni ettevalmistust sekkumiseks töökiusamise juhtumite korral.

Väga oluline on näiteks läbi mõelda, milline käitumine on organisatsioonis oodatud ja milline mitte, kuidas saab abi kiusamise korral, kuidas käituda, kui oled sattunud kiusamist pealt nägema jne. Kõik see ja muu vajalik info võib olla kirjas näiteks Hea käitumise tavas.

Aitame teie organisatsioonil ennetusstrateegiat luua, täiendada ja ellu rakendada.

Juhtimiskonsultatsioon konfliktide lahendamiseks ja töökiusamise ennetamiseks

Konfliktid ei ole alati halvad, vaid võivad olla edasiviivaks jõuks tuues kaasa uusi ideid ja kasulikke lähenemisviise.  Samas on lahendamata jäänud konfliktid üheks peamiseks töökiusamise tekkimise põhjuseks. Seetõttu on alati oluline konfliktide või muude suhtlemisprobleemide õigeaegne märkamine ja oskuslik lahendamine.

Pakume konsultatsiooni, kuidas saavutada ja hoida teie meeskonnas häid töösuhteid, sh

  • kuidas konflikte lahendada ja töökiusamist ennetada;
  • kuidas keeruliste inimtüüpidega ja negatiivse töökliimaga meeskonnas toime tulla;
  • analüüsime tekkinud probleeme ja leiame alternatiivsed lahendusteed;
  • toetame juhte suhete parandamisel töökollektiivis, 
  • toetame juhte coachinguga. 

Töökiusamise juhtumi või konflikti lahendamine lepitusmenetlusega

Töökiusamise juhtumid ja kaua kestnud konfliktid õõnestavad organisatsiooni ja takistavad normaalset tööd. Keerukamate juhtumite lahendamiseks ja töörahu taastamiseks on kõige kiirem ja efektiivsem viis neutraalse välise eksperdi kaasamine.

Oleme spetsialiseerunud organisatsioonides konfliktiolukordade ja kaebuste lahendamisele ja poolte lepitamisele:

  • Anname professionaalse hinnangu, kas tegemist on töökiusamisega, konfliktiolukorraga, diskrimineerimisega, ahistamisega või muuga;
  • Selgitame välja tegelikud põhjused ja kaasatud osapooled;
  • Aitame juhtumit lahendada sekkumis- või lepitusmenetluse kaudu;
  • Aitame taastada töörahu meeskonnas/üksuses;
  • Pakume juhtumijärgset toetust.

Tagame oma klientide täieliku konfidentsiaalsuse.

Organisatsiooni arendamine

Organisatsioonikultuuril ja juhtimisel on väga oluline roll hea töökliima loomisel. Aitame organisatsioone tugeva organisatsioonikultuuri arendamisel, kus negatiivset käitumist ei tolereerita ja suheldakse lugupidavalt, rollid ja tööülesanded on üheselt arusaadavad, kommunikatsioon on piisav ja selge.

Toetame organisatsioone läbi organisatsioonidiagnostika ja konsultatsioonide, et luua ettevõtte eesmärke toetav tugev ja positiivne organisatsioonikultuur.

Saame teile oma kogemuste ja teadmistega abiks olla näiteks järgmistes küsimustes:

  • Organisatsiooniliste muudatuste toetamine
  • Töötajate ja osakondade vaheliste konfliktide lahendamine
  • Koostöö parendamine juhtidega, sh üksuste ühinemisel ja teiste muudatuste tulemusel
  • Juhi ja personali suhtluse ja koostöö parendamine
  • Töökiusamise sekkumise rakendamine

Töökiusamise uuring

Töökiusamise uuring näitab, kas organisatsioonis esineb töökiusamist või mitte, et siis vajadusel kiiresti midagi ette võtta. Töökiusamist on üsna keeruline mõõta ja selleks kasutame rahvusvaheliselt tunnustatud küsimustikku Negatiivsed tegevused tööl (Einarsen, Raknes, Matthiesen ja Hellesøy). Küsimustikku on kohandatud Eestis kasutamiseks ja viidud läbi laiapõhjaline uuring Eesti organisatsioonides (Merle Tamburi doktoritöö raames). Vastajad hindavad, kas ja kui sageli nad on pidanud kokku puutuma erinevate alandavate ja ebaeetiliste käitumisviisidega tööl.

Uuringu tulemusena selgub, kas organisatsioonis on töötajate vahel töökiusamist ja milliseid negatiivseid tegevusi esineb kõige sagedamini.

Lisaks on võimalik välja selgitada:

  • millisel ametipositsioonil on sagedamini ebaeetiliselt käitunud töötaja (alluv, juht, kolleeg)
  • kas töötajad ise tunnevad ennast töökiusamise ohvrina
  • millises struktuuriüksuses on töökiusamine suurem probleem
  • kas lisaks ohvrile on teised töötajad kiusamist pealt näinud
  • mida on töötajad ette võtnud töökiusamise korral

Töökliima uuring

Organisatsiooni töökliima uuring näitab, kuidas töötajad tunnetavad oma organisatsiooni ja töökeskkonda. Küsitlusega saab teada, kas töötajad tunnevad ennast tööl hästi, teavad mida ja miks nad teevad, on pühendunud ja tunnevad organisatsiooni üle uhkust. Uuring on väga hea indikaator, et välja selgitada, kas ja mida oleks vaja muuta, et töötajate silmis oleks sära ja ettevõttel läheks hästi.

Uuringu aluseks on rahvusvaheliselt tunnustatud küsimustik (OCQ, Furnham & Goodstein). Uuring annab vastused näiteks sellistele küsimustele:

  • kui hästi on korraldatud info liikumine
  • kas üksteisest peetakse lugu
  • kuidas sujub meeskonnatöö
  • kas töötajad tunnevad, et neid väärtustatakse
  • kuidas juhitakse konflikte
  • kui selged on rollid ja eesmärgid
  • kuidas toimub otsustamine ja delegeerimine

Küsimusi ja küsimuste blokke saab vastavalt vajadusele valida ja lisada.

Töörahulolu uuring

Töötajate töörahulolu ja pühendumuse uuring aitab luua töötajasõbralikku töökeskkonda, vähendada voolavust ja suurendada ettevõtte majanduslikku edukust. Töötajate pühendumuse ja rahulolu suurendamiseks on oluline teada, mida töötajad tegelikult vajavad ja oluliseks peavad. Uuringu õnnestumise tagab selle põhjalik ettevalmistus ja eesmärgistamine, professionaalne ja kaasaegne läbiviimine ning järeltegevused. Oleme nendes etappides abiks ning leiame organisatsioonile parima lähenemise.

360° tagasiside uuring

360º uuringuga saab töötaja tagasiside tööalaste kompetentside kohta mitmest erinevast allikast. Hinnangu andjateks on töötajaga kõige lähemalt kokku puutuvad inimesed: otsene juht, alluvad, kolleegid, koostööpartnerid, kliendid. Lisaks hindab töötaja ennast ka ise.

Kõige sagedamini viiakse 360º tagasisidet läbi juhtide hulgas, kuid üha rohkem kasutatakse seda meetodit kõikide töötajate arendamisel. Uuring on hea talendijuhtimise tööriist, samuti järelkasvu planeerimise meetod ja sobib hästi ka praktika hindamiseks.

Uuringu tulemusena saab hinnatav väga põhjaliku tagasiside, kuidas teda organisatsioonis tajutakse, millised on tema tugevused ja milliseid pädevusi oleks vaja arendada. Tulemused leiavad praktilist kasutust nii töötaja individuaalses arenguplaanis kui ka organsiatsiooni koolitus- ja arenguvajaduste kaardistamisel. Pakume ka konsultatsiooni või coachingut uuringu tulemuste ellurakendamisel ja individuaalse arengu toetamisel.

Kontakt

info@tookiusamine.ee

2 + 11 =